FANDOM


Kitty

Illust Kitty 01 Property Rock icon   Battle-type Area icon  
Title Android
Recruitment Nereid
Terrain Advantage Ice Icon     Co-op Bonus Icon Sraka 05 Icon Dolores 05 Icon Moa 05
Hero Roster